FAQ collagen: english-polish.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

starzenieNa koniec, zamiast tradycyjnego już niemal u nas, jakiegoś linku do materiałów edukacyjnych (które nie wszyscy nawet otwierają) – tym razem gotowy, bardzo praktyczny, dwujęzyczny zestaw odpowiedzi na często padające pytania:

1. What is collagen?
Collagen is the main protein of connective tissue and is the main component of a whole organism, including skin, of course. Only vertebrata have collagen. It is a renewable substance. In human beings, on average, 30% of all proteins are collagen. Up to 25 years of age, structural collagen production is at a 100% level. Unfortunately, over the years, collagen synthesis is becoming smaller and smaller – hence, the main reason for the overall aging of the organism.

 

1. Co to jest kolagen?
Kolagen to główne białko tkanki łącznej. Główny budulec całego organizmu wliczając oczywiście skórę. Kolagen posiadają wyłącznie kręgowce. Jest to substancja odnawialna. U człowieka średnio 30% wszystkich białek to kolagen. Do 25 roku życia produkcja kolagenu ustrojowego jest na poziomie 100%. Niestety z upływem lat synteza kolagenu jest coraz mniejsza – stąd główna przyczyna ogólnego starzenia organizmu.

2. Collagen cosmetics – are they working?
It depends on which ones. Collagen is an imprecise word. Many different things are hidden under its name. For decades, collagen was added to all sorts of creams, and was extracted by boiling skins and bones of cow or pig. Cow skins were boiled for over a dozen hours until the protein boiled down. We have the same effect while boiling soup – after a longer period of time, there is a white mousse on a surface. It is exactly collagen being boiled down. As we all know, the protein is very sensitive to temperature and at a certain temperature (about 30-45°C, depending on the particular species of being), there is a process of protein shearing (such as eggs on the pan), hence, its denaturation. It is an irreversible process, so boiling for many hours at 90°C or more shears the protein completely and it loses its biological features. Something like this was and is added to creams – normal protein hydrolysate, commonly referred to as gelatin. It is enough for producers to write: “contains collagen”. Moreover, bovine collagen is completely different from this human type. Even if by some miracle, it could be extracted from cow skin without using temperature, it would still be incompatible with man and is much too big.
However, fish collagen is something totally different. This one is obtained by “cold” extraction at the molecular level of development. Fish collagen is identical to the human one – tertiary. Resulting from the technological process, the pure collagen gel, a no-multicomponent cream with 1-2% addition of gelatine, is biologically active. Cosmetics made in this way has a native form of the protein – spiral, and, therefore, is “a fully operational” cosmetic.

2. Kosmetyki z kolagenem – czy działają?
To zależy jakie. Kolagen to nieprecyzyjne słowo. Kryje się pod jego nazwą wiele różnych rzeczy. Przez dziesiątki lat kolagen dodawany do najrozmaitszych kremów i nie tylko był pozyskiwany przez wygotowywanie skór i kości krowich lub świńskich. Skóry krowie gotowano przez kilkanaście godzin, aż wygotowało się białko. Ten sam efekt mamy gotując zupę – po dłuższym czasie na wierzchu pływa biała “pianka”. To właśnie wygotowany kolagen. Jak dobrze wiemy białko jest bardzo wrażliwe na temperaturę i przy pewnej temperaturze (około 30-45°C w zależności od gatunku istoty) zachodzi proces ścięcia białka (tak jak jajka na patelni), czyli jego denaturacja. Jest to proces nieodwracalny, a więc gotowanie przez wiele godzin w 90 kilku stopniach Celsjusza ścina białko doszczętnie i traci ono swoje właściwości biologiczne. Coś takiego było i jest dodawan e do kremów – zwykły hydrolizat białkowy, zwany potocznie żelatyną. To już wystarcza producentom pisać: “zawiera kolagen”. Poza tym kolagen wołowy jest zupełnie inny od tego, jaki ma człowiek. Nawet gdyby jakimś cudem można go było wydobyć ze skóry krowy bez użycia temperatury to i tak byłby niekompatybilny z człowiekiem i wielokrotnie za duży.
Natomiast zupełnie czymś innym jest kolagen rybi. Ten pozyskuje się przez ekstrakcję “na zimno” na molekularnym poziomie rozwoju. Ryba ma kolagen identyczny jak człowiek – trzeciorzędowy. Powstały w procesie technologicznym czysty żel kolagenowy, a nie krem multiskładnikowy z dodatkiem 1-2 procentowym żelatyny, jest biologicznie aktywny. Tak wykonany kosmetyk posiada natywną postać białka – spiralną, a więc jest w pełni działającym kosmetykiem.

3. Is there a possibility that collagen will penetrate the skin?
The answer is not clear-cut. Bovine coll agen certainly is not. However, in the case of fish collagen, there is such a possibility. Bovine collagen particle, not including its “dead” form and incompatibility, is much too big to penetrate into the stratum corneum – hence, the common knowledge that collagen is too big to penetrate the skin (atomic mass 3-4 MDa).
Fish collagen is many times smaller and fully penetrates epidermis. Human epidermis – pores in the skin – has a size between 500-800 kDa, while the oligopeptide of fish protein has around 65kDa.

3. Czy kolagen może przedostać się do skóry?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Kolagen wołowy na pewno nie. Natomiast kolagen rybi tak. Cząstka kolagenu wołowego pomijając jej “martwą” postać i niekompatybilność jest wielokrotnie za duża, aby przedostać się do warstwy rogowej – stąd powszechna wiedza, że kolagen jest za duży, aby przedostać się do skóry (masa atomowa 3-4MDa).
Kolagen rybi jest wielokrotnie mniejszy i w pełni penetruje epidermę. Epiderma człowieka – pory w skórze mają wielkość pomiędzy 500-800 kDa, podczas gdy oligopeptyd z białka rybiego ma około 65kDa.

4. What is the mechanism of collagen gel?
The mechanism of fish collagen is very interesting. After the application of the gel to the skin, its dissolution at body temperature follows. The triple helix (spiral) disintegrates into oligopeptides – “bricks” containing 8 amino acids each. Only they can penetrate the epidermis because even fish collagen is still too big to penetrate into the stratum corneum. The manner which amino acids must overcome takes them around 6-7 minutes. After this time, they are in the fibroblast vicinity.
Fibroblasts are responsible in human organism for the production of structural collagen. The mechanism is that when collagen breaks with age and free amino acids remain behind, fibroblasts detect it and start to produce new collagen.
And this fact is exactly employed by the use of fish collagen gel. After the said oligopeptides reach the fibroblast vicinity, they think that they are derived from the structural coll agen breakdown. Because these amino acids are identical to the human ones, the body is somehow misled and production of structural collagens by fibroblasts begins.
Thus, the mechanism of fish gel is very complicated, but also very interesting.
Many people, including doctors, say that collagen is too big to penetrate into the stratum corneum and they are right, but they do not know that fish collagen has the above-mentioned mechanism. Fish collagen, and more precisely, its products of dissimilation of chains are fully transdermal. What is important – fish collagen has antigenic compliance, so it is entirely tissue-consistent with human being. Thus, it has a positive response of the immune system.

4. Jaki jest mechanizm działania żelu kolagenowego?
Mechanizm działania kolagenu rybiego jest bardzo ciekawy. Po aplikacji żelu na skórę następuje jego rozpad pod wpływem temperatury ciała. Potrójna helisa (spirala) rozpada się na oligopeptydy – “cegiełki” po 8 aminokwasów. Dopiero te mogą penetrować epidermę, gdyż nawet kolagen rybi jest wciąż za duży, aby dostać się do warstwy rogowej. Droga, którą muszą pokonać aminokwasy zabiera im około 6-7 minut. Po tym czasie znajdują się one w okolicach fibroblastowych.
Fibroblasty są odpowiedzialne u człowieka za produkcję kolagenu ustrojowego. Mechanizm jest taki, że wtedy kiedy pęknie kolagen ze starości i pozostają po nim wolne aminokwasy, fibroblasty to wykrywają i zaczynają produkować nowy kolagen.
I właśnie ten fakt wykorzystywany jest przy stosowaniu żelu kolagenowego z ryb. Po tym jak wspomniane oligopeptydy dotrą do okolic fibroblastowych te myślą, że pochodzą one z rozpadu kolagenu ustrojowego. Ponieważ te aminokwasy są identyczne z ludzkimi, organizm zostaje nie jako wprowadzony w błąd i rozpoczyna się produkcja kolagenu ustrojowego przez fibroblasty.
Zatem mechanizm działania żelu rybiego jest bardzo skomplikowany, ale za razem bardo ciekawy.
Wielu ludzi w tym lekarzy twierdzi, że kolagen jest za duży, żeby się przedostać do warstwy rogowej i mają oni rację, natomiast nie wiedzą, że kolagen rybi ma wyżej wymieniony mechanizm działania. Kolagen rybi, a dokładnie jego produkty dysymilacji łańcuchów są w pełni transdermalne. Co ważne – kolagen rybi ma zgodność antygenową, czyli jest całkowicie zgodny tkankowo z człowiekiem. Zatem ma pozytywną odpowiedź układu immunologicznego.

5. How to use, apply
Before the application of collagen, the skin should be cleaned and rinsed with warm water. The best absorbability results give a gentle patting of gel in the still damp skin. In the case of application to the dried skin, collagen is not as efficient and is less absorbed. Collagen is a very strong humectant, which means it has strong hygroscopic features – it absorbs water.
The transdermality of collagen is greater also in the case of people taking regular exfoliation treatments(peeling). We recommend using collagen for skin of face, neck and décolleté, for the best effect, twice daily, in the morning and at the evening. For the irritated or burned skin, one should apply as much collagen as it is absorbed. The immediate effects, especially with sunburns or rapid drying of dermis from other reasons, are spectacular. The product effect is felt already after about 5 minutes. The lasting revitalising effect yo u have to wait to about the 110th day of systematic use, so the time it takes for the organism to fully replace the collagen matrix in the skin. This process cannot be accelerated through more frequent applications or applying larger amounts of gel.
The skin will absorb the amount of collagen required. Staying with the drying layer of gel on the skin means that too much of it was applied. Proper usage means no excess application – is very efficient.

5. Jak używać, nakładać
Przed aplikacją kolagenu skórę należy oczyścić i przemyć ciepłą wodą. Najlepsze efekty wchłanialności daje delikatne wklepywanie żelu w jeszcze wilgotną skórę. W przypadku aplikacji na skórę osuszoną kolagen nie jest aż tak wydajny i gorzej się wchłania. Kolagen jest bardzo silnym humektantem, czyli ma silne właściwości higroskopijne – przyłącza wodę.
Transdermalność kolagenu jest większa także u osób stosujących regularnie zabiegi złuszczania naskórka (peelingu). Zaleca się stosowanie kolagenu na skórę twarzy, szyi i dekoltu najlepiej 2 x dziennie, rano i wieczorem. Na skórę podrażnioną lub oparzoną aplikuje się tyle kolagenu, ile się wchłonie. Efekty działania natychmiastowego, szczególnie przy oparzeniach słonecznych lub gwałtownym wysuszeniu dermy z innych przyczyn – są spektakularne. Działanie produktu jest odczuw alne już po ok. 5 minutach. Na trwały efekt rewitalizujący trzeba poczekać do ok. 110 dnia systematycznego stosowania, czyli czas potrzebny organizmowi do pełnej wymiany matrycy kolagenowej w skórze. Procesu tego nie można przyspieszyć poprzez aplikacje częstsze, ani nakładanie większych ilości żelu.
Skóra wchłonie taką ilość kolagenu, jaka jest jej potrzebna. Pozostawanie zasychającej warstwy żelu na skórze oznacza, że nałożono go zbyt wiele. Produkt używany właściwie, czyli nie aplikowany w nadmiarze – jest bardzo wydajny.

6. What happens if I put too much?
A greater amount of collagen and more frequent applications do not mean better results.
The skin has a limited ability to absorb the protein. If we impose too much collagen, some portion of it will remain on skin, and a dry and white coating will remain. Collagen is very efficient. Literally, a very small amount is enough to cover the whole face, neck and décolleté.

6. Co się stanie jak nałożę za dużo?
Więcej i częściej wcale nie oznacza lepiej.
Skóra ma ograniczone możliwości absorpcji białka. Jeśli kolagenu nałożymy za dużo pewna część zostanie na skórze, wyschnie i pozostanie biała powłoka. Kolagen jest bardzo wydajny. Wystarczy dosłownie 1 maksymalnie 2 “psiki” aby pokryć całą twarz, szyję i dekolt.

7. How much time do I need to use for the effects and what will happen if I would not use it regularly?
Collagen in skin renews itself every 110-115 days. To achieve a long-term effect, fibroblasts must be backed for such a period of time in the production of structural collagen. The fewer the applications will be, the weaker will be the process of renewing collagen matrix.

7. Ile czasu muszę stosować, aby były efekty i co będzie jak będę stosować nieregularnie?
Kolagen w skórze odnawia się 110-115 dni. Aby osiągnąć długotrwały efekt należy tyle czasu wspomagać fibroblasty w produkcji kolagenu ustrojowego. Im aplikacje będą rzadsze tym słabiej będzie się odnawiała matryca kolagenowa.
8. Can I apply collagen directly under makeup?
Yes. If we would not put too large an amount of collagen, it will be completely absorbed into the skin. 6-7 minutes is enough for the gel to be completely absorbed into the skin, moisturising and stretching it.

8. Czy mogę aplikować kolagen bezpośrednio pod makijaż?
Tak. Jeżeli nie nałożymy zbyt wielkiej ilości kolagenu to wchłonie się on całkowicie w skórę. Wystarczy 6-7 minut, aby żel całkowicie wniknął w głąb skóry, nawilżając ją i napinając.
9. Do I have to keep the collagen in refrigerator?
No. Collagen should not be kept in refrigerator. Collagen at 4°C will be very dense and difficult to apply. Moreover, collagen is generally applied in the bathroom, so it is better to have it close at hand.

9. Czy kolagen muszę trzymać w lodówce?
Nie. Kolagenu nie należy trzymać w lodówce. Kolagen w temperaturze 4-stC będzie bardzo gęsty i trudny w rozsmarowywaniu. Poza tym kolagen aplikujemy najczęściej w toalecie zatem lepiej go mieć pod ręką.

10. What will happen if the collagen exceeds 26°C ?!
This is a very important matter. Our collagen gel is a biologically active product. Like every protein, it is very sensitive to temperature. If we will cross that magical temperature, the triple helix will collapse , protein hydrolysis will occur and it will lose its activity. If this happens, we will recognise it by a “dissolved” gel – it will have the consistency of water, not of gel.

10. Co się stanie jak kolagen przekroczy 26°C ?!
To bardzo ważna kwestia. Nasz żel kolagenowy to produkt biologicznie aktywny. Jak każde białko jest bardzo czuły na temperaturę. Jeżeli przekroczymy tę magiczną temperaturę, potrójna helisa się rozpadnie , nastąpi hydroliza białka i straci ono swoją aktywność. Jeżeli tak się stanie to poznamy to po tym, że się żel “rozpuścił” – będzie miał konsystencję wody, nie żelu.

11. Is collagen likely to cause sensitisation, damage in some way?
No. Collagen has a positive response of the immune system – it has a full antigenic compliance.

11. Czy kolagen może uczulać, szkodzić?
Nie. Kolagen ma pozytywną odpowiedź układu immunologicznego, ma pełną zgodność antygenową.

12. Will collagen help discolouration?
Yes. In our gel, there is a fruit acid (lactic), which backs the synthesis of ceramides and supports naturally keratinised skin exfoliation, thus eliminates discolouration.

12. Czy kolagen pomoże na przebarwienia?
Tak. W naszym żelu znajduje się kwas owocowy (mlekowy), który wspomaga syntezę ceramidów i wspomaga naturalne złuszczanie zrogowaciałego naskórka, tym samym likwiduje przebarwienia.

13. Can I use collagen while I have acne?
Yes. Collagen helps in the fight against acne, both rosacea and youth one. Collagen soothes it, and contained lactic acid, which regulates the energetic metabolism of the skin.

13. Czy mogę używać kolagen, gdy mam trądzik?
Tak. Kolagen pomaga w walce z trądzikiem zarówno różowatym jak i młodzieńczym. Kolagen działa kojąco, a zawarty w nim kwas mlekowy reguluje energetyczny metabolizm skóry.

14. Is collagen a natural cosmetic?
Yes, in 100%. Collagen contains 4 components, including water. It is not a multi-component cream, it is a pure collagen gel.

14. Czy kolagen jest kosmetykiem naturalnym?
Tak w 100%. Kolagen zawiera 4 składniki łącznie z wodą. Nie jest to krem multiskładnikowy, a czysty żel kolagenowy.

Przydadzą się ? To zarchiwizujcie je sobie. Niebawem jeszcze ciekawsze materiały angielskojęzyczne. Takie, na które długo czekaliście. A w magazynie Colway już za kilka dni; książka SA Batieczki – english version drukiem !

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz